نوشته‌ها

دستگاه استنتر در عمليات رنگرزی و چاپ و تکميل روی پارچه ها نقش بسيار مهمی دارد که عمده ترين آن ايجاد ثبات ابعادی روی پارچه است. طرزکار اين دستگاه بدين شرح است که پارچه را به صورت عرض باز وارد ماشين می كنند و لبه های پارچه از دو طرف به شکل سوزنی يا کليپس مهارشده و کشيده می شود. ميزان کشيدگی عرض در اين دستگاه منوط به عرض نهايی پارچه می باشد. عمل تثبيت ابعادی به وسيله حرارت صورت مي گيرد.

مقدمه
اغلب كشورهای صنعتی و پيشرفته ابتدا كار خود را با صنايع نساجی شروع كردند و از اين صنعت پلی ساختند تا به مرزهای باثبات اقتصادی و صنايع ديگر دسترسی پيدا كنند از جمله كشورهای انگلستان، ايتاليا، آلمان و فرانسه كه امروزه به عنوان كشورهای صنعتی و پيشرفته از آنها ياد می شود. كشور ما با اينكه به گواهی موزه های دنيا پرچمدار اين صنعت در گذشته‌های دور بوده است، اما متأسفانه امروزه نتوانستيم از اين صنعت بهره چندانی ببريم. هم ‌اكنون صنايع نساجی ما با ورود محصولات چينی به بازار ضربه شديدی خورده است. از طرفی در كشور ما در زمينه صنعت نساجی تحقيق شايسته و بايسته ای صورت نگرفته است. يكی از عوامل پيشرفت اقتصادی در اين صنعت، تحقيقات و نوآوری است كه متاسفانه کمتر به آن توجه شده است.‏

دستگاه استنتر  ‏STENTER
وقتی پارچه در سيستم تار و پودی بر روی ماشين بافندگی بافته می شود، چه در جهت تار و چه در جهت پود تحت كشش زيادی قرار می گيرد. به طوری كه اگر قسمتی از پارچه بافته شده روی ماشين را برش دهيم و روی يك سطح صاف به حالت ‏Relax‏  بگذاريم، پس از مدتی به دليل اين كه تنش های بافندگی از روی آن برداشته می شود، در ابعاد پارچه تغييراتی حاصل می گردد. به عبارت ديگر پارچه دچار جمع شدگی می شود. حال چه رسد به اين كه اين پارچه را بشوييم. در اين صورت در اصطلاح عامه می گويند پارچه آب رفته است. اگر به عنوان مثال از اين پارچه در تهيه پيراهن يا شلوار استفاده شود، پس از اولين شستشو، پيراهن يا شلوار به خاطر كاهش ابعاد، ديگر قابل استفاده نيست. برای غلبه بر اين مشكل، صنعتگران اروپايی ماشينی را به عنوان استنتر معرفی نمودند كه اساس كار آن ايجاد ثبات ابعادی در پارچه است. به اين صورت كه پارچه را وارد اين دستگاه می كنند و به عرض دلخواه پارچه را می كشند، سپس آن را از يک محفظه حرارتی عبور می دهند. پارچه پس از عبور از اين محفظه از نظر ابعادی ترموست شده و ثابت می گردد‎.‎

نقش دستگاه استنتر
نقش دستگاه استنتر در تکميل کالای نساجی چه از نظر اقتصادی که بر قيمت تمام شده کالا مؤثر است، و چه از نظر خواص کيفی از جمله ثبات ابعادی، زيردست و همچنين انواع روش های تکميلی ديگر که در اين دستگاه به صورت همزمان انجام می گيرد، بسيار با اهميت می باشد.‏ با توجه به اهميت اين دستگاه تحقيق حاضر، تأثير آن را بر روی خواص فيزيکی پارچه تار و پودی از جمله مقاومت در جهت تار يا پود مورد بررسی قرار می دهد. روش کار نيز چنين تعريف شد که تراکم تاری و پودی پارچه ها قبل از ورود به دستگاه استنتر مشخص گردد و همچنين اين پارچه ها در جهت تار و پود اندازه گيری شود. پس از خروج از دستگاه استنتر نيز مجدداً آزمايشات فوق بر روی پارچه ها انجام شد. در واقع هدف از انجام اين کار عمدتاً بررسی تأثير دستگاه استنتر روی دو پارامتر تراکم تار و پود و مقاومت در جهت تاری و پودی می باشد.